Myśl dnia

Dziś obchodzimy

św. Franciszka z Asyżu, wspomnienie obowiązkowe

Imieniny

Franciszka, Rozalii

Myśl dnia
Naucz się uszczęśliwiać tych, których znasz.
św. Franciszek z Asyżu
Czytania

Ne 2, 1-8 • Ps 137 • Łk 9, 57-62 liturgia dnia

Transmisja na żywo

Niedziele i Święta
Msza Święta - godz.11.30

RADA DUSZPASTERSKA


1. Jureńczyk Stanisław
2. Kaczmarek Sławomir
3. Marszalik Henryk
4. Kobylnik Marian
5. Marszalik Janusz
6. Librowski Stanisław
7. Krakowiak Jan
8. Gaborski Wojciech
9. Mastalerz Teresa
10. Broś Ryszarda
11. Ciesielski Marian
12. Malec Krzysztof
13. Pabich Wiesław
14. Zięba Marian
15. Woźniak Stanisław
16. Więcek Alicja
17. Jarocki Wiesław
18. Grzejszczak Jan

Proboszcz - ks. mgr Ryszard Bryłka Gorzkowice, 7 marca 2006 r.

ANEKS 11

STATUT PARAFIALNYCH RAD DUSZPASTERSKICH DIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ

I. Natura i cel

1. Parafialna Rada Duszpasterska jest zwyczajną formą apostolskiego oddziaływania Kościoła przewidzianą przez Sobór Watykański II w Dekrecie „Christus Dominus" nr 16, a działającą w oparciu o wytyczne Konferencji Episkopatu Polski z dnia 18 listopada 1985 r., dekret Biskupa Częstochowskiego z dnia 8 maja 1978 r. i niniejszy Statut.

2. Parafialna Rada Duszpasterska (PRD):
a) stanowi reprezentację Ludu Bożego parafii,
b) wyraża wspólnotowy charakter Kościoła,
c) jest znakiem czynnej współodpowiedzialności duchowieństwa i świeckich za Kościół i jego zbawczą działalność,
d) jest posoborową strukturą kościelną o charakterze doradczym, powołaną do pomocy proboszczowi w zakresie jego duszpasterskiej działalności.

3. Pierwszorzędnym zadaniem PRD jest ożywienie wspólnotowego charakteru parafii, zwłaszcza zaś wspólnoty eucharystycznej.

4. Zadania szczegółowe PRD to: „... pobudzenie i rozwój inicjatywy apostolskiej parafian, koordynacja poczynań apostolskich, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej i katechizacyjnej, wyrażanie opinii w sprawach parafii oraz wysuwanie propozycji i wniosków dotyczących udoskonalenia pracy parafialnej" (Dyrektorium Apostolstwa Świeckich 82).

5. Zadania PRD ogniskują się wokół spraw duszpasterskich parafii. W szczególnych wypadkach mogą obejmować także inne zagadnienia życia parafialnego.

6. PRD pomaga proboszczowi dokonywać stałej i systematycznej analizy stanu religijno-moralnego parafii a także wspiera duszpasterzy w stawianiu właściwej diagnozy odnośnie duszpasterstwa w parafii.

7. Działalność PRD powinna opierać się na pełnym zaufaniu duszpasterzy do dobrej woli katolików świeckich, jak również ich kompetencji z racji znajomości problemów współczesnego życia oraz warunków społecznych.

8. Proboszcz parafii a także inni duszpasterze winni bacznie wysłuchiwać zdania członków PRD w sprawach duszpasterskich, wnikliwie analizować ich propozycje i uwagi odnoszące się do pracy duszpasterskiej w parafii i wyciągnąć odpowiednie wnioski.

9. Jeżeli większość członków PRD miałaby w jakiejś poważnej sprawie duszpasterstwa parafialnego odmienne zdanie niż proboszcz, należy ja poddać gruntownej analizie, zasięgnąć rady dziekana, a w przypadkach większej wagi odnieść się do biskupa, do którego należy ostateczna decyzja.

II. Struktura

10. Przewodniczącym PRD jest każdorazowy rządca parafii.

11. Członków Rady reprezentujących cały Lud Boży parafii powołuje proboszcz.

12. Sekretarza wybiera Rada ze swego grona zwykłą większością głosów. Do jego obowiązków należy sporządzanie protokółów z sesji Rady, prowadzenie korespondencji i archiwum Rady.

13. Członkiem PRD może być katolik bierzmowany, który ukończył 18 rok życia, odznaczający się przykładnym życiem chrześcijańskim, pobożnością, miłością Boga i wiernością Kościołowi świętemu.

14. Proboszcz w doborze kandydatów uwzględnia potrzeby parafii dbając o to, by PRD odzwierciedlała całą społeczność parafialną: duchowieństwo, zakony, katechetów, grupy nieformalne, rodziców, młodzież itd.

15. PRD winna liczyć w zależności od potrzeb parafii od 15 do 30 członków.

16. Nie mogą być członkami PRD:
a) katolicy będący w karach kościelnych lub uznani przez. władzę kościelną za opornych prawu,
b) członkowie organizacji ateistycznych lub mających w Założeniach ideologię laicką,
c) katolicy należący do organizacji, których działalność jest sprzeczna z działalnością Kościoła.

17. Przed dokonaniem nominacji, proboszcz przedstawia kandydatów dziekanowi, który listę potwierdza własnoręcznym podpisem. Spis członków Rady powinien być przesłany do Kurii Diecezjalnej za pośrednictwem dziekana.

18. Członkowie PRD przed ich zamianowaniem powinni wyrazić na to swoją zgodę.

19. Przewodniczący PRD traci swój mandat przez:
a) zaprzestanie pełnienia obowiązków rządcy parafii,
b) odwołanie przez biskupa diecezjalnego, na przyfkład na skutek okoliczności wymienionych w punkcie 16.

20. Inni członkowie PRD tracą mandat przez:
a) zmianę zamieszkania parafialnego,
b) zrzeczenie się złożone wobec proboszcza i przez niego przyjęte
c) na wniosek proboszcza, gdyby utrudniali pracę PRD w złej wierze lub byli powodem zgorszenia w parafii.

21. Gdyby członek PRD znalazł się wśród wymienionych w punkcie 16, tym samym przestaje być członkiem Rady. O fakcie usunięcia z PRD przewodniczący powiadamia zainteresowanego i dziekana.

III. Działalność

22. Formą zwyczajną działania Rady są sesje odbywane przynajmniej raz na jeden kwartał, zwoływane przez przewodniczącego.

23. W wypadku potrzeby omówienia pilniejszych spraw parafii przewodniczący może zwołać sesję nadzwyczajną. O zwołanie takiej sesji mogą także wystąpić członkowie Rady.

24. Sesjom przewodniczy proboszcz lub wyznaczony przez niego zastępca.

25. Porządek i tematy obrad powinny być przedłożone do wiadomości członków PRD przynajmniej na tydzień przed sesją.

26. Na sesji mogą być omawiane także inne, nie zgłoszone wcześniej sprawy, zwłaszcza te, które dotyczą aktualnego dobra parafii lub Kościoła.

27. Członkowie PRD mają prawo proponować tematykę następnych sesji Rady.

28. Każda sesja powinna być zaprotokołowana. Protokół należy odczytać na następnym zebraniu.

29. Proboszcz jako przewodniczący PRD, ma obowiązek zadbać w miarę możliwości o wykonanie poleceń Rady.

30. PRD ma wykazać szczególną troskę o rozwój życia wewnętrznego wszystkich swoich członków. Odnosi się to również do pogłębienia wiedzy religijnej.

31. PRD posiada w parafii swoje archiwum, które jest przekazywane następcy proboszczowi przy okazji protokółu zdawczo-odbiorczego. Podlega ono wizytacji biskupiej i dziekańskiej.

32. Kadencja PRD upływa po trzech latach. Proboszcz może przedłużyć kadencję na następne trzech lecie dla członków szczególnie zasłużonych dla Kościoła.

33. Ostateczną instancją w sprawach PRD jest zawsze biskup diecezjalny.

© 2022 Parafia NSPJ w Gorzkowicach